Outdoors Thinking

Day 1 Pontipridd April23 April24 33

Lisa Rogers

3 gair sy'n disgrifio Lisa

Siaradus, Wacky, Meddwl agored.

3 words that describe Lisa

Talkative, Wacky, Open minded

Pam ydych chi'n caru'r awyr agored?

Mae’r Awyr agored yn deimlad o le ac ystafell i anadlu

Why do you love the outdoors?

I love the outdoors because of the feeling of space and room to breathe.

Hia Lisa Rogers ydw i. Dwi wedi bod yn gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar fel aseswyr a thiwtor gyda Cam Wrth Gam ers 2003. Hefyd dwi’n cefnogi oedolion yng Nghylchoedd Mudiad Meithrin i ddatblygu patrymau iaith Gymraeg i weithio gyda phlant bach

Mae’r Awyr agored yn deimlad o le ac ystafell i anadlu. Pan fyddaf yn cerdded ar hyd llwybrau coed, rwy'n argyhoeddedig fy mod yn gallu gweld a theimlo'r coed yn symud ac yn anadlu ar yr un pryd â mi. Mae'r teimlad o gael eich trochi'n llwyr yn yr arogleuon gwahanol a'r synau a bod mor agos at fywyd gwyllt yn brofiad na elllid ei guro.

Mae pob peth tu allan yn wahanol, pob tro dwi tu allan rwy’n clywed pethau newydd, gweld, a theimlo rhywbeth Newydd.

Hi I’m Lisa Rogers. I’ve worked in the Early Years as an Assessor and Tutor with Cam wrth Gam since 2003. I also support staff that work with young children in the Cylchoedd Meithrin with the Welsh Language patterns.

I love the outdoors because of the feeling of space and room to breathe. When I am walking along tree lined paths, I am convinced I can see and feel the trees moving and breathing at the same time as me. The feeling of being totally immersed in the different smells and the sounds and being so close to the wildlife going about their day is an unbeatable experience everytime.

Lisa rogers - wales

Fy hoff adegau y bod ar y rhandir yn troi'r compost drosodd a gweld sut mae'r mwydod yn chwalu fy gwastraff gardd. Cael aderyn du a Robin modfeddi oddi wrthyf yn chwilio am fwydod a phryfed eraill reit o flaen fy llygaid.

Golau cyntaf yn y bore. Y tawelwch, yr arogleuon a'r awyr o'm cwmpas. Roeddwn yn arfer cerdded i fyny'r mynydd bob bore a gwneud ambell i safle ioga gan ddefnyddio coeden castan i gael cefnogaeth. Mae fy nghi yn cael trafferth i ddringo’r allt nawr felly rydyn ni'n dilyn llwybr yr afon ac rwy'n defnyddio coeden dderw.

My facourite place is the allotment, turning over the compost and seeing how the worms are breaking down my household and garden waste. Having blackbirds and robin's inches away from me waiting for worms and other insects to be revealed and picking them out right infront of my eyes at lightning speed.

First light in the morning. The quiet, the smells and the air around me. I used to walk up the mountain every morning and do a few yoga poses using a chestnut tree for support. My dog struggles uphill now so we follow the river path instead and I use an oak tree instead.

Girl behind tree Large

Mae Outddors Thinking yn unigryw oherwydd does dim angen coedwig i gael profiadau da tu allan, Dim gwersi ar sut i 'ddysgu' plant i chwarae yn yr awyr agored! Dim taflenni A4 a chyflwyniadau gyda llu o wybodaeth ddryslyd!

Rwy’n gyffrous ac yn edrych ymlaen at rannu'r daith gydag ymarferwyr o'r un meddylfryd, ysbrydoli, datblygu syniadau a chlywed y myfyrdodau wrth iddynt lwyddo i drosi eraill yn eu gweithleoedd un cam ar y tro!

Outdoors Thinking is unique because of the clear message that quality outdoor play for children does not require a forest! No lessons on how to ‘teach’ children to play outdoors! The lack of A4 handouts and PowerPoints with masses of confusing information!

I am excited to share the journey with like-minded practitioners, inspiring, developing ideas and hearing the reflections as they succeed in converting others in their workplace settings one step at a time!

Day 1 Pontipridd April23 April24 3