Outdoors Thinking

Day 1 Pontipridd April23 April24 28

Glenda Tinney

Glenda - 3 gair i ddisgrifio'r awyr agored

chwilfrydedd, rhyfeddod, cysylltiad

Glenda's 3 words to describe the outdoors

curiosity, wonder, connection

Ac rwy'n ddarlithydd Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Ers i mi fod yn blentyn ifanc, rwyf wedi bod wrth fy modd yn archwilio'r byd o'm cwmpas, yn enwedig edrych ar bryfed a phlanhigion. Rwy'n siŵr bod y rhyddid i wneud hyn wedi arwain yn y pen draw at fy ngwaith fel ecolegydd yn arbenigo mewn gwyfynod Claergoch. Ers dros 20 mlynedd rwyf wedi gweithio yn y Brifysgol; i ddechrau yn archwilio datblygiad cynaliadwy a chadwraeth, ac wedyn yn cefnogi cyrsiau'r blynyddoedd cynnar gyda ffocws arbennig ar ddysgu awyr agored a chynaliadwyedd. Fy hoff rannau o fy rôl bresennol yw cefnogi myfyrwyr i archwilio'r cyfleoedd unigryw i ddysgu yn yr awyr agored. Rwy'n gwirfoddoli'n rheolaidd mewn lleoliad blynyddoedd cynnar lleol sy'n cefnogi chwarae yn yr awyr agored a charaf arsylwi plant wrth iddynt gysylltu a syndod a rhyfeddod yr amgylchedd. Mae 'Bod Tu Allan' wedi bod yn brofiad gwych gan ei fod yn tynnu sylw at y cyfleoedd ar gyfer dysgu dwfn mewn amrywiaeth o ardaloedd awyr agored ac yn annog plant i fod yn chwilfrydig ac arwain eu harchwiliad eu hunain.

I am an Early Years Education and Care lecturer at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD). Since I was a young child, I have loved exploring the world around me, especially looking a insects and plants. I am sure the freedom to this led to my eventual work as an ecologist specialising in cinnabar moths. For over 20 years I have worked in UWTSD initially exploring sustainable development and conservation and then supporting early years courses with a special focus on outdoor learning and sustainability. My favourite parts of my current role are supporting students explore the unique opportunities for learning outdoors. I regularly volunteer in a local early years setting supporting outdoor play and love to observe children as they connect with the awe and wonder of the environment. Outdoor thinking has been a wonderful experience as it highlights the opportunities for deep learning in a variety of outdoor spaces and encourages children to be curious and lead their own exploration.

Glenda tinney